STATUT KLUBU DEBAT „DICTORIUM”

§ 1.

1. Niniejszy Statut określa cele, zasady funkcjonowania, struktury oraz pracę Klubu Debat
„Dictorium”, działającego przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku
2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:

a) „Szkole” – należy przez to rozumieć I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w
Gdańsku,
b) „Uczniu” – należy przez to rozumieć ucznia Szkoły,
c) „Klubie” – należy przez to rozumieć Klub Debat „Dictorium”,
d) „Członku Klubu” – należy przez to rozumieć Opiekuna Klubu oraz ucznia, który zapisał się do Klubu.

§ 2.

1. Logiem Klubu jest czarne koło, zawierające w sobie umieszczony wzdłuż górnej części napis„Klub Debat”, a wzdłuż dolnej części napis „Dictorium” oraz umieszczony w środku koła szkic budynku Szkoły od strony frontowej. Wizerunek logo Klubu stanowi załącznik nr 1 do Statutu.
2. Klub posiada jednolity strój reprezentacyjny.
3. Klub czerpie środki finansowe w szczególności z dofinansowań oraz pieniędzy przekazanych w ramach sponsoringu Radzie Rodziców działającej przy Szkole.

§ 3. Cele

Celami działalności Klubu są przede wszystkim:

a) trenowanie umiejętności oratorskich i retorycznych,
b) kształtowanie umiejętności prowadzenia merytorycznej dyskusji,
c) promowanie kultury słowa,
d) rozwijanie zainteresowania sztuką debatowania,
e) pogłębianie wiedzy z zakresu prowadzenia przemówień publicznych,
f) motywowanie do otwartego wyrażania swoich poglądów,
g) pielęgnowanie otwartości na poglądy innych ludzi,
h) przeciwdziałanie agresji słownej oraz wszelkim przejawom nienawiści.

§ 4. Opiekun

1. Opiekunem Klubu jest nauczyciel wskazany przez Dyrektora Szkoły. Opiekunów może być kilku, jeśli wymaga tego sprawne funkcjonowanie Klubu.
2. Do obowiązków Opiekuna należy:

a) organizowanie spotkań Klubu,
b) sprawowanie ogólnego nadzoru nad działalnością Klubu,
c) doradzanie i pomaganie w realizacji wydarzeń organizowanych przez Klub,
d) inspirowanie Członków Klubu do samodzielnego myślenia,
e) nadzór nad środkami finansowymi Klubu,
f) reprezentacja Klubu przez organami Szkoły oraz instytucjami zewnętrznymi.

 § 5. Władze

1.Do władz klubu należy: Walne Zgromadzenie (wszyscy członkowie Klubu z opiekunami)
2.Walne Zgromadzenie spośród członków Klubu wybiera Zarząd : Prezesa, Sędziego Głównego Oraz Przewodniczącego Sekcji Informacji. Po wybraniu Prezesa, spośród kandydatów zgromadzenie wybiera Vice prezesa. Jego kandydatura musi ulec potwierdzeniu przez Prezesa.

§ 6.Prezes

1. Prezes Klubu jest wybierany w głosowaniu równym, bezpośrednim i tajnym, przy obecności co najmniej połowy całkowitej liczby Członków Klubu na roczną kadencję. Głosować mają prawo jedynie Członkowie Klubu.
2. Prezesem zostaje osoba, która zdobyła większość zwykłą głosów.
3. Do obowiązków Prezesa należy:

a) sprawowanie ogólnego nadzoru nad działalnością Klubu,
b) nadzór nad organizowanymi przez Klub wydarzeniami,
c) reprezentacja Klubu przed organami Szkoły oraz instytucjami zewnętrznymi,
d) sporządzanie pism niezbędnych do zapewnienia prawidłowego przebiegu wydarzeń organizowanych przez Klub,
e) sporządzenie rocznego sprawozdania z działalności Klubu.

4. Odwołanie Prezesa następuje przez samodzielne zrzeczenie się pełnienia funkcji lub drogą tajnego głosowania, w którym wziąć muszą udział wszyscy Członkowie Klubu. O odwołaniu drogą głosowania decyduje większość zwykła.
5. Wybory na Prezesa zarządza Opiekun gdy:

a) Prezes zrzeknie się pełnienia funkcji,
b) Zakończy się kadencja Prezesa,
c) Prezes zostanie odwołany.

§ 7.Vice prezes

1. Wiceprezesem Klubu jest Członek Klubu wybrany jak opisano w paragrafie 5.
2. Odwołanie Wiceprezesa następuje przez samodzielne zrzeczenie się pełnienia funkcji lub drogą decyzji Prezesa.

§ 8. Sędzia Główny

1.W związku z przeprowadzanymi przez Klub zawodami powołany zostaje Sędzia Główny .
2.Kandydatem na sędziego może być członek Klubu przeszkolony w zakresie sędziowania oraz biorący udział w sędziowaniu zawodów
3.Wybór przeprowadzony jest na walnym zgromadzeniu – zwykłą większością głosów na roczną kadencję
4.Do zadań sędziego głównego należy razem z opiekunem klubu czuwanie nad przebiegiem zawodów, organizowanie składów sędziowskich, czuwanie nad przestrzeganiem regulaminu zawodów i zgłaszaniem do niego ewentualnych uwag i korekt
5.Do obowiązków sędziego należy dbanie o szkolenia sędziów w zakresie merytorycznym jak i proceduralnym.
6.Odwołanie sędziego może nastąpić na jego wniosek lub w związku z karygodnym złamaniem regulaminu zawodów i statutu Klubu na wniosek członka Klubu, opiekuna po uprzednim rozpatrzeniu  i głosowaniu na walnym zgromadzeniu

§ 9. Sekcja informacji

1.Klub porozumiewa się z członkami społeczności szkolnej i zewnętrznej przy pomocy :
komunikatów podawanych na stronie szkoły, zawieszanych w gablocie Klubu oraz za pomocą strony internetowej Klubu podwieszonej pod stronę szkoły .
2.Odpowiedzialny za komunikację jest Prezes, Przewodniczący sekcji informacji oraz opiekun
3.Przewodniczący sekcji jest wybierany na roczną kadencję przez członków klubu i może przez nich zostać odwołany zwykłą większością głosów walnego zgromadzenia

§ 10.Członkowie obowiązki i prawa

1. Członkiem Klubu może być każdy Uczeń.
2. W celu stania się Członkiem Klubu uczeń podpisuje deklarację przystąpienia, której wzór stanowi załącznik nr 2 do Statutu.
3. Każdy Członek Klubu ma prawo do:

a) zabierania głosu podczas zebrań Klubu,
b) angażowania się w działalność Klubu,
c) kandydowania w wyborach na Prezesa.

4. Każdy Członek Klubu ma obowiązek:

a) zapoznać się ze Statutem,
b) uczestniczyć w zebraniach Klubu,
c) uczestniczyć w debatach podczas spotkań Klubu oraz debatach z udziałem publiczności,
d) czynnie angażować się w organizowane przez Klub wydarzenia,
e) wykonywać polecenia Opiekuna Klubu,
f) wykonywać polecenia Prezesa Klubu,
g) wykonywać polecenia Wiceprezesa Klubu, Sędziego Głównego
h) dbać o kulturę słowa,
i) respektować akty normatywne obowiązujące w Szkole.

5. Za niewypełnianie lub nienależyte wypełnianie obowiązków Członek Klubu może zostać ukarany:

a) upomnieniem Opiekuna,
b) pisemną uwagą Opiekuna w Dzienniku Elektronicznym,
c) odebraniem stopnia,
d) odebraniem statusu Członka Klubu.

6. Karę określoną w pkt 5. lit. c stosuje Opiekun w porozumieniu z Prezesem w przypadku rażącego naruszenia przez Członka Klubu Statutu lub zasad współżycia społecznego.

§ 11.Członkowie – stopnie

1. Członkowie Klubu dzielą się na Kandydatów, Retorów Młodszych, Retorów Starszych oraz Oratorów. Stopniem szczególnym jest Retor Honorowy.
2. Podstawowym stopniem jest Kandydat. Nabywa się go z chwilą stania się Członkiem Klubu.
3. Retorem Młodszym może zostać Kandydat, który poprowadził co najmniej 3 przemówienia
publiczne oraz wziął udział w co najmniej jednej debacie z udziałem publiczności.
4. Retorem Starszym może zostać Retor Młodszy, który poprowadził przemówienie publiczne
reprezentując Szkołę w ramach zewnętrznego turnieju lub konkursu.

5. Oratorem może zostać Retor Starszy, odznaczający się wyjątkową kulturą słowa,
ponadprzeciętnymi zdolnościami oratorskimi i retorycznymi oraz wybitną zdolnością prowadzenia
porywających przemówień przy zastosowaniu wyrafinowanej linii argumentacyjnej.
6. Retorem Honorowym jest każdy Członek Klubu, który do niego należał w chwili ukończenia
Szkoły.
7. Stopnie, poza stopniem Kandydata, przyznaje Opiekun w porozumieniu z Prezesem, po uwzględnieniu posiadanych przez Członka Klubu umiejętności oraz ocenie zaangażowania Członka Klubu w jego działanie. Stopień Oratora powinien zostać przyznany po uwzględnieniu przede wszystkim osobistych osiągnięć Członka Klubu dzięki przemówieniom, które prowadził.
8. Na koniec każdego semestru podczas spotkania Klubu dokonuje się weryfikacji zaangażowania poszczególnych Członków Klubu w jego działania. Przepis §8 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

§ 12.Realizacja celów

1. Klub realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

a) organizowanie wydarzeń debatanckich w Szkole lub poza Szkołą,
b) branie udziału w wydarzeniach debatanckich organizowanych w Szkole lub poza Szkołą,
c) współpracę z instytucjami i organizacjami realizującymi podobne cele,
d) współprace z innymi Szkołami.

2. Szczególną formą aktywności Klubu jest organizowanie turnieju debat w Szkole oraz udział w Mistrzostwach Polski Debat Oksfordzkich w Poznaniu i innych zawodach organizowanych przez środowiska zewnętrzne na poziomie ogólnopolskim
3.Spotkania Klubu odbywają się przynajmniej dwa razy w tygodniu ,w tym jedno ze spotkań to spotkanie treningowe

§ 13.Zmiany w statucie oraz regulaminie zawodów szkolnych

1. Zmiany w Statucie i regulaminie są wprowadzane drogą głosowania, przy obecności co najmniej połowy całkowitej liczby Członków Klubu walnego zgromadzenia na wniosek opiekuna, prezesa, sędziego, członka
2. Zmiany zostają przyjęte, gdy opowie się za nimi większość zwykła.

§13.Zmiany w statucie oraz regulaminie zawodów szkolnych

    1. Zmiany w Statucie i regulaminie są wprowadzane drogą głosowania, przy obecności co najmniej połowy całkowitej liczby Członków Klubu walnego zgromadzenia na wniosek opiekuna, prezesa, sędziego, członka
  1. Zmiany zostają przyjęte, gdy opowie się za nimi większość zwykła.

Załącznik 1: Logo Klubu Debat „Dictorium”

Załącznik 2: Wzór deklaracji przystąpienia

DEKLARACJA

 

Ja, niżej podpisany/a ………………………………………….., uczeń/uczennica klasy …………., po zaznajomieniu się Statutem Klubu Debat „Dictorium” przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku, mając świadomość praw i obowiązków wynikających z przynależności do Klubu, przystępuję do niego.