Regulamin

IV edycji

Szkolnej Ligi Debat Oksfordzkich

w roku szkolnym 2018/2019

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 • § 1. Organizatorem Szkolnej Ligi Debat Oksfordzkich (dalej „Turnieju”) jest I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku (dalej „Szkoła”), reprezentowane przez Klub Debat Oksfordzkich „Dictorium” przy nim działający (dalej „Klub”).
 • § 2. Celami Turnieju są:
 1. kształtowanie umiejętności oratorskich i retorycznych,
 2. doskonalenie umiejętności prowadzenia merytorycznej dyskusji,
 3. promowanie kultury słowa,
 4. rozwijanie zainteresowania sztuką debatowania,
 5. pogłębianie wiedzy z zakresu prowadzenia przemówień publicznych,
 6. pobudzanie wrażliwości na problemy objęte tematyką debaty publicznej,
 7. motywowanie do otwartego wyrażania poglądów,
 8. pielęgnowanie otwartości na poglądy innych ludzi,
 9. przeciwdziałanie agresji słownej.
 • § 3. Udział w Turnieju bierze po czterech reprezentantów głównych oraz po jednym
  reprezentancie rezerwowym z każdej z klas pierwszych, drugich i trzecich (dalej „uczestnicy” lub „drużyna”).
 • § 4. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o „ogłaszaniu”, rozumie się przez
  to w szczególności zamieszczenie stosownej informacji na tablicy Klubu, na stronie internetowej Klubu albo stronie internetowej Szkoły, a także, na wniosek Klubu, obwieszczenie stosownej informacji podczas zebrania Parlamentu Uczniowskiego.

Rozdział 2

Zasady organizacji Turnieju

 • § 5. 1. Klub, po uzyskaniu zgody Dyrektora Szkoły, ogłasza otwarcie edycji Turnieju
  na początku roku szkolnego, nie później jednak niż do 30 września. Ogłoszenie na stronie szkoły i klubu
 1. Ogłoszenie musi zawierać treść regulaminu, wzór karty Sędziowskiej i wzór karty Eksperckiej.
 • § 6. 1. Po ogłoszeniu otwarcia edycji Turnieju Klub otwiera do 20 IX link do formularza zgłoszeniowego. Każda klasa zgłasza drużynę główną 5 -osobową oraz rezerwową .W wyniku braku zgłoszenia drużyny głównej z konkretnego oddziału w jej miejsce wchodzi zgłoszona wcześniej drużyna rezerwowa z innego w kolejności zgłoszeń
 • § 7. Turniej składa się z fazy grupowej, pucharowej oraz finałowej.
 • § 8. 1. Po skompletowaniu listy uczestników Turnieju Klub dokonuje losowego przyporządkowania wszystkich klas do grup oznaczonych literami od A do……w zależności od ilości zgłoszonych drużyn
 1. Klub niezwłocznie ogłasza wyniki przyporządkowania klas do odpowiednich grup.
 • § 9. 1. W fazie grupowej bierze udział max 20 drużyn
 1. Faza grupowa polega na tym, że każda drużyna debatuje z każdą inną drużyną z tej samej grupy. Niedopuszczalne jest debatowanie dwukrotnie z tą samą drużyną.
 2. Do fazy pucharowej przechodzi drużyna zwycięska w swojej grupie oraz  najlepsze drużyny spośród tych, które w swojej grupie zajęły drugie miejsce.
 3. Klub niezwłocznie ogłasza wyniki fazy grupowej.
 • § 10. 1. W fazie pucharowej bierze udział  , które uzyskały najwyższe wyniki punkowe w fazie grupowej.
 1. Faza pucharowa polega na tym, że każda drużyna odbywa 2 debaty( debata podstawowa i rewanż) z jedną z pozostałych drużyn, według wcześniej ogłoszonego przez Klub harmonogramu.
 2. Do fazy finałowej przechodzą drużyny, które wygrały obie debaty dużymi punktami lub w przypadku 1 wygranej i przegranej o wygranej zdecyduje ilość małych punktów z obu debat
 3. Klub niezwłocznie ogłasza wyniki fazy pucharowej.
 • § 11. 1. W fazie finałowej biorą udział 4 drużyny, które uzyskały najwyższe wyniki punkowe w fazie pucharowej.
 1. Faza finałowa składa się z finału i półfinału. W finale debatują ze sobą dwie drużyny,
  o najwyższym wyniku punktowym, a w półfinale dwie pozostałe drużyny.
 2. W finale drużyna zwycięska zajmuje pierwsze miejsce, z drużyna przegrana zajmuje drugie miejsce.
 3. W półfinale drużyna zwycięska zajmuje trzecie miejsce.
 • § 12. Jeżeli w debacie fazy pucharowej lub finałowej zostanie ustalony wynik remisowy, pomiędzy drużynami debatującymi odbywa się rewanż. W ramach rewanżu obie drużyny wyznaczają po jednym przedstawicielu, którzy stają naprzeciw siebie i w jednominutowych przemówieniach uzupełniają argumentację swojej drużyny. Marszałek najpierw udziela głosu przedstawicielowi drużyny propozycji, następnie przedstawicielowi drużyny opozycji.
 • § 13. 1. Co najmniej 14 dni przed każdą fazą Klub ogłosi tezy debat wraz z informacją,
  czy będą one uczestnikom narzucone, czy uczestnicy będą je losować przed debatą.
 1. Klub ogłosi:
 1. dla fazy grupowej 4 tezy,
 2. dla fazy pucharowej 3 tezy,
 3. dla fazy finałowej 2 tezy.

Rozdział 3

Przebieg debaty

 • § 14. Przedmiotem debaty jest teza wylosowana spośród tez ogłoszonych przez Klub, bądź teza wskazana przez Klub z góry.
 • § 15. 1. Debatę prowadzi Marszałek, do zadań, którego należy w szczególności pilnowanie porządku debaty oraz udzielanie i odbieranie głosu mówcom.
 1. Marszałkowi asystuje Sekretarz, który odpowiada za prezentowanie drużynom czasu przemówień oraz informowanie ich za pomocą dzwonka o czasie chronionym.
 • § 16. Debatę ocenia skład Sędziowski, składający się z trzech Sędziów oraz Eksperta, na zasadach określonych w Rozdziale 4.
 • § 17. 1. Przed rozpoczęciem debaty reprezentanci dwóch drużyn losują, czy będą zasiadać
  po stornie propozycji (za tezą) czy opozycji (przeciw tezie) Losowanie stron odbywa się po losowanie tezy .Losowanie tezy odbywa się  na 10 minut przed debatą
 1. Po losowaniu obie strony mają 10 minut na dopracowanie swoich linii argumentacyjnych.
 2. Po upływie 10 minut od losowania Marszałek otwiera debatę i obwieszcza tezę debaty.
 • § 18. 1. Marszałek udziela głosu kolejno: pierwszemu mówcy strony propozycji, pierwszemu mówcy strony opozycji, drugiemu mówcy strony propozycji, drugiemu mówcy strony opozycji, trzeciemu mówcy strony propozycji, trzeciemu mówcy strony opozycji, czwartemu mówcy strony propozycji, czwartemu mówcy strony opozycji.
 1. Każdy uczestnik ma 4 minuty na swoją wypowiedź, którą obligatoryjnie rozpoczyna od zwrotu w pierwszej kolejności do Marszałka, a następnie do oponentów i publiczności. W przypadku półfinału i finału mowy trwają 5 minut.
 1.  Sekretarz wyświetla uczestnikom zegar w taki sposób, aby dokładnie widzieli ile czasu minęło od rozpoczęcia ich przemówienia lub ile czasu zostało do jego zakończenia.
 • § 19. 1. Pierwszy mówca nakreśla stanowisko swojej drużyny oraz definiuje niezbędne pojęcia. Ponadto może podać kilka argumentów.
 1. Drugi mówca podaje i rozwija 2-3 argumenty własne lub rozwija argumenty wskazane przez pierwszego mówcę.
 2. Trzeci mówca przedstawia kontrargumenty względem argumentacji drużyny przeciwnej.
 3. Czwarty mówca podsumowuje debatę i formułuje wnioski końcowe.
 • § 19. W trakcie debaty każdy uczestnik może:

 • zadawać oponentom pytania,
 • zgłaszać oponentom informacje,
 • zgłosić chęć wypowiedzi ad vocem.
 • Użyć jokera

 

 • § 20. 1. W celu zadania pytania lub podania informacji należy podnieść rękę, a po udzieleniu głosu przez oponenta, zwrócić się do Marszałka i zakomunikować mu, czy chce się zadać pytanie, czy podać informację.
 1. Pytanie lub informacja nie powinny trwać dłużej niż dziesięć sekund.
 2. Każdy mówca musi podczas swojej wypowiedzi przyjąć dwa pytania lub informacje.
 3. Zadawanie pytań w czasie 30 sekund od rozpoczęcia przemówienia oraz 30 sekund przed jego zakończeniem (czas chroniony) jest niedopuszczalne. Jednak jeśli mówca w trakcie swojego przemówienia nie przyjął dwóch pytań lub informacji, obowiązany jest je przyjąć
  w czasie chronionym.
 • § 21. 1. Każda drużyna ma prawo jednorazowego zgłoszenia trzydziestosekundowej wypowiedzi ad vocem, poza porządkiem debaty. Zgłoszenie takiej wypowiedzi następuje przez podniesienie kartki z napisem „ad vocem”.
 1. Marszałek udziela głosu mówcy zgłaszającemu ad vocem dopiero wówczas, gdy zakończy się czas wypowiedzi mówcy, który aktualnie przemawia.
 2. Marszałek nie pozwala na wypowiedź ad vocem mówcom ostatnim, ani mówcy, który zgodnie z porządkiem debaty powinien właśnie przemawiać.

& 22. Joker

Krótkie wystąpienie w ramach mowy mówcy własnej drużyny. Celem jokera jest przedstawienie sprostowania, wprowadzenie nowej perspektywy do debaty lub przejęcie inicjatywy w przypadku zawahania się mówcy wygłaszającego mowę. Zasady dotyczące jokera. Jokera używa drużyna maks. 2 razy.

 1. a) Czas na wygłoszenie jokera to maksymalnie 30 sekund (czas ten nie jest wyłączony z limitu czasowego przewidzianego na poszczególne mowy). Po ich upływie marszałek odbiera głos bez konsekwencji punktowych.
 2. b) Chęć skorzystania z jokera sygnalizuje się poprzez podniesienie odpowiedniej karty w sposób widoczny dla marszałka i drużyny przeciwnej, a zgodę na jego wygłoszenie wyraża przemawiający mówca (zgoda marszałka jest domniemana). Kartę podnosi mówca, który chce zabrać głos.
 3. c)Joker nie służy zadawaniu pytań. W przypadku przybrania formy pytania, drużyna przeciwna może je uznać za niebyłe. Nie jest ono wtedy brane pod uwagę przez jurorów.

 

 • § 23. 1. Po zakończeniu debaty skład oceniający udaje się na naradę w celu ustalenia wyniku debaty.
 1. Po zakończeniu narady skład oceniający informuje Marszałka o ustalonym wyniku. Marszałek obwieszcza go uczestnikom oraz publiczności.
 2. Po ogłoszeniu ostatecznego wyniku Sędziowie oraz Ekspert uzasadniają wynik, przy czym muszą odnieść się do wypowiedzi każdego uczestnika.
 • § 24. 1. W razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa na debacie przez jedną z drużyn debatujących, Marszałek stwierdza nieważność debaty i przyznaje dwa duże punkty drużynie, która się na debatę stawiła. Drużyna która się na debatę nie stawiła odpada z Turnieju.
 1. W razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa na debacie przez obie drużyny debatujące, Marszałek stwierdza nieważność debaty. Obie te drużyny odpadają z Turnieju.
 • &25  Za zgodą obu drużyn debata może być nagrywana ,lub filmowana. Filmy i nagrania będą wykorzystywane tylko na potrzeby turnieju i Szkolnego Klubu Debat w jego dalszych pracach treningowych.

Zasady oceniania

 • §24. Ocenianie odbywa się przy udziale:
 1. Głównego Sędziego,
 2. Sędziów,
 3. Ekspertów.
 • §25. 1. Główny Sędzia jest powoływany przez Klub na okres trwania jednej edycji Turnieju.
 1. Główny Sędzia, w porozumieniu z Opiekunem Klubu:
 1. czuwa nad przestrzeganiem regulaminu przez uczestników, Sędziów i Ekspertów,
 2. rozstrzyga spory regulaminowe,
 3. organizuje pracę Sędziów,
 4. przyjmuje i odpowiada na skargi i spostrzeżenia na temat organizacji Turnieju.
 • §26. 1. Sędziowie oceniają debatę w aspekcie merytorycznym, według karty Sędziowskiej.
 1. W fazie grupowej i pucharowej Sędziami są dwaj członkowie Klubu i jeden nauczyciel szkoły, a w fazie finałowej dwaj nauczyciele szkoły i reprezentant instytucji zajmującej się praktykowaniem debat oksfordzkich, z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. Sędzia nie może oceniać uczestników z własnej klasy, uczestników, których jest lub był wychowawcą, ani z którymi pozostaje lub pozostawał w bliskiej relacji osobistej.
 • §27. 1. Ekspert ocenia, czy uczestnicy postępowali zgodnie z formalnymi zasadami prowadzenia debaty oksfordzkiej, według karty Eksperckiej.
 1. Za nieprzestrzeganie zasad formalnych przez danego uczestnika, Ekspert odejmuje punkty całej jego drużynie.
 2. Ekspertem może być członek Klubu lub nauczyciel szkoły, z zastrzeżeniem ust. 4.
 3. Ekspert nie może oceniać uczestników z własnej klasy, uczestników, których jest lub był wychowawcą, ani z którymi pozostaje lub pozostawał w bliskiej relacji osobistej.
 • §28. 1. Sędziowie w ramach oceny przyznają punkty małe:
 1. indywidualne – za strukturę wystąpienia, komunikację werbalną, komunikację niewerbalną oraz wypełnianie roli,
 2. drużynowe – za spójność drużyny, definiowanie linii sporu, linię argumentacyjną drużyny oraz kontrargumentację,
 3. werdyktowe – według subiektywnego odczucia.
 1. Każdy Sędzia może jednej drużynie przyznać maksymalnie 60 punktów indywidualnych
  i maksymalnie 30 punktów drużynowych. 10 punktów werdyktowych musi rozdzielić pomiędzy dwie drużyny, przy czym nie może rozdzielić ich po równo.
 2. Ponadto każdy Sędzia dysponuje 1 dużym punktem, który przyznaje wybranej przez siebie drużynie.
 • §29. 1. Przy rewanżu każdy Sędzia dysponuje 10 punktami, które rozdziela według subiektywnego uznania pomiędzy obie drużyny, przy czym nie może ich rozdzielić po równo.
 1. Punkty przyznane za rewanż dolicza się do sumy punktów uzyskanych przez drużynę w debacie.
 • §30. Ekspert w ramach oceny debaty i rewanżu odejmuje punkty drużynom według tabeli punktów karnych zawartej w karcie Eksperckiej.
 1. Punkty odjęte podczas debaty odejmuje się od sumy punktów uzyskanych podczas niej. Przepis ten stosuje się odpowiednio do rewanżu.
 • §31. O przejściu do następnej fazy turnieju oraz kolejności debatowania decydują w pierwszej kolejności punkty duże.

Rozdział 5

Odwoływanie się od wyniku

 • §32. 1. Jeżeli w ocenie drużyny Sędziowie lub Ekspert przyznali lub odjęli punkty w sposób niewłaściwy lub niesprawiedliwy, wówczas powinna dążyć do wyjaśnienia wątpliwości podczas uzasadnienia wyniku debaty.
 1. Wynik ustalony przez skład oceniający jest ostateczny i nie przysługują od niego żadne środki odwoławcze.

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

 • §33. 1. Nagrody dla drużyn zajmujących pierwsze, drugie oraz trzecie miejsce są fundowane, na wniosek Klubu, przez Radę Rodziców, z zastrzeżeniem ust. 2.
 1. Nagrody mogą być też fundowane z własnego funduszu Klubu.
 2. Wręczenie nagród następuje podczas uroczystej ceremonii zakończenia roku szkolnego.
 • §34. 1. Niniejszy regulamin, po jego zaakceptowaniu przez Dyrektora Szkoły
  oraz uchwaleniu w głosowaniu jawnym przez Klub, ma moc obowiązującą w najbliższej edycji Turnieju.
 1. Zmiany w niniejszym regulaminie po ogłoszeniu edycji Turnieju są dokonywane,
  jeżeli opowie się za nimi większość bezwzględna reprezentantów drużyn, które nadal biorą w nim udział.