Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 • 1. Organizatorem Międzyszkolnej Gdańskiej Ligi Debat  (dalej „Turnieju”) jest I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku (dalej „Organizator”), reprezentowane przez Klub Debat Oksfordzkich „Dictorium” przy nim działający (dalej „Klub”).
 • 2. Celami Turnieju są:
 1. kształtowanie umiejętności oratorskich i retorycznych,
 2. doskonalenie umiejętności prowadzenia merytorycznej dyskusji,
 3. promowanie kultury słowa,
 4. rozwijanie zainteresowania sztuką debatowania,
 5. pogłębianie wiedzy z zakresu prowadzenia przemówień publicznych,
 6. pobudzanie wrażliwości na problemy objęte tematyką debaty publicznej,
 7. motywowanie do otwartego wyrażania poglądów,
 8. pielęgnowanie otwartości na poglądy innych ludzi,
 9. przeciwdziałanie agresji słownej,
 10. międzyszkolna integracja uczniowska,
 11. zaangażowanie jak największej grupy uczniów z gdańskich szkół średnich w debatowanie w formule oksfordzkiej oraz umożliwienie im rywalizacji w ramach Turnieju.
 • 3. Udział w Turnieju biorą czteroosobowe Drużyny zgłoszone przez gdańskie szkoły średnie. Każda szkoła może zgłosić dowolną ilość drużyn.
 • 4. Drużyny z każdej szkoły prowadzi nauczyciel szkoły, którą dana drużyna reprezentuje (dalej „Opiekun”).
 • 5. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o „ogłaszaniu”, rozumie się przez
  to w szczególności zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Klubu (www.klubdictorium.pl) w zakładce poświęconej Gdańskiej Lidze Debat Oksfordzkich.

 

Rozdział 2

Zasady Organizacji Turnieju

 • 6. Turniej odbywa się od października 2018 roku do czerwca 2019 roku w systemie ligowym, w którym Drużyny debatują w formule oksfordzkiej, każda z każdą po dwa razy.
 • 7. Na początku roku szkolnego Klub zaprasza Opiekunów na spotkanie organizacyjne dotyczące Turnieju, gdzie następuje omówienie najważniejszych spraw i założeń związanych z Turniejem.
 • 8. 1. Zgłoszenia Drużyn do udziału w Turnieju dokonują ich Opiekunowie. Są też zobligowani wystawić do Turnieju po dwóch Marszałków, trzech Sędziów, dwóch Ekspertów i dwóch Sekretarzy spośród uczniów oraz absolwentów szkoły reprezentowanej przez prowadzone Drużyny.
 1. Opiekunowie zgłaszają Klubowi na jego adres e-mail składy osobowe Drużyn oraz dane kontaktowe Marszałków, Sędziów, Ekspertów i Sekretarzy w terminie do 15 września 2017 r.
 • 9. 1. Do dwudziestego dnia każdego miesiąca począwszy od września, każda z drużyn wysyła na adres e-mail Klubu (klubdictorium@gmail.com) propozycje dwóch tez debat na następny miesiąc.
 1. Nadesłane tezy są weryfikowane przez Opiekunów w szczególności w zakresie ich poprawności językowej oraz merytorycznej. W razie braku błędów lub po ich poprawieniu tezy są dopuszczane do losowania.
 • 10. 1. Do dwudziestego czwartego dnia każdego miesiąca począwszy od września, na podstawie ustaleń między drużynami, Klub tworzy terminarz debat na miesiąc następny i przeprowadza losowanie tez.
 1. Terminarz debat wraz z wylosowanymi tezami Klub niezwłocznie ogłasza.
 • 11. 1. Do dwudziestego siódmego dnia każdego miesiąca począwszy od września, Marszałkowie, Sędziowie, Eksperci i Sekretarze zgłaszają Klubowi swoją dyspozycyjność do oceniania zaplanowanych debat na miesiąc następny.
 1. Sposób zgłaszania dyspozycyjności określi Klub.
 • 12. 1. Ostatniego dnia każdego miesiąca Marszałkowie, Sędziowie, Eksperci i Sekretarze są losowani zgodnie z ich dyspozycyjnością, z zastrzeżeniem §26 ust. 2 i §31 ust. 3.
 1. W przypadku braku Marszałka, Sędziego, Eksperta lub Sekretarza dyspozycyjnego do oceniania danej debaty, dąży się do przełożenia jej terminu.
 • 13. Debaty odbywają się na terenie szkół reprezentowanych przez Drużyny. Pierwsza debata między danymi drużynami odbywa się na terenie szkoły reprezentowanej przez jedną drużynę, a druga debata na terenie szkoły reprezentowanej przez drugą drużynę.

Rozdział 3

Przebieg debaty

 • 14. Przedmiotem debaty jest teza wylosowana spośród tez zgłoszonych przez Drużyny, zweryfikowanych przez Opiekunów i dopuszczonych do losowania.
 • 15. Debaty są nagrywane w formie audio, video lub audio-video.
 • 16. Debatę prowadzi Marszałek, do zadań którego należy w szczególności pilnowanie porządku debaty oraz udzielanie i odbieranie głosu mówcom.
 • 17. Debatę ocenia na zasadach określonych w Rozdziale 4 skład oceniający, składający się z trzech Sędziów oraz Eksperta.
 • 18. 1. Przed rozpoczęciem debaty reprezentanci dwóch drużyn losują, czy będą zasiadać
  po stornie propozycji (za tezą) czy opozycji (przeciw tezie).
 1. Po losowaniu obie strony mają 10 minut na dopracowanie swoich linii argumentacyjnych.
 2. Po upływie 10 minut od losowania Marszałek otwiera debatę i obwieszcza tezę debaty.

 

 • 19. 1. Marszałek udziela głosu kolejno: pierwszemu mówcy strony propozycji, pierwszemu mówcy strony opozycji, drugiemu mówcy strony propozycji, drugiemu mówcy strony opozycji, trzeciemu mówcy strony propozycji, trzeciemu mówcy strony opozycji, czwartemu mówcy strony propozycji, czwartemu mówcy strony opozycji.
 1. Każdy uczestnik ma 4 minuty na swoją wypowiedź, którą obligatoryjnie rozpoczyna od zwrotu w pierwszej kolejności do Marszałka, a następnie do oponentów i publiczności.
 2. Sekretarz wyświetla uczestnikom zegar w taki sposób, aby dokładnie widzieli, ile czasu minęło od rozpoczęcia ich przemówienia lub ile czasu zostało do jego zakończenia.
 • 20. 1. Pierwszy mówca nakreśla stanowisko swojej drużyny oraz definiuje niezbędne pojęcia. Ponadto może podać kilka argumentów.
 1. Drugi mówca podaje i rozwija 2-3 argumenty własne lub rozwija argumenty wskazane przez pierwszego mówcę.
 2. Trzeci mówca przedstawia kontrargumenty względem argumentacji drużyny przeciwnej.
 3. Czwarty mówca podsumowuje debatę i formułuje wnioski końcowe.
 • 21. W trakcie debaty każdy uczestnik może:
 1. zadawać oponentom pytania,
 2. zgłaszać oponentom informacje,
 3. zgłosić chęć wypowiedzi ad vocem.
 • 22. 1. W celu zadania pytania lub podania informacji należy podnieść rękę, a po udzieleniu głosu przez oponenta, zwrócić się do Marszałka i zakomunikować mu, czy chce się zadać pytanie, czy podać informację.
 1. Pytanie lub informacja nie powinny trwać dłużej niż dziesięć sekund.
 2. Każdy mówca musi podczas swojej wypowiedzi przyjąć dwa pytania lub informacje.
 3. Zadawanie pytań w czasie 30 sekund od rozpoczęcia przemówienia i 30 sekund przed jego zakończeniem (czas chroniony) jest niedopuszczalne. Jeśli jednak mówca w trakcie swojego przemówienia nie przyjął dwóch pytań lub informacji, zobowiązany jest je przyjąć
  w czasie chronionym.
 • 23. 1. Każda drużyna ma prawo dwukrotnego zgłoszenia trzydziestosekundowej wypowiedzi ad vocem, poza porządkiem debaty. Zgłoszenie takiej wypowiedzi następuje przez podniesienie kartki z napisem „ad vocem”.
 1. Marszałek udziela głosu mówcy zgłaszającemu ad vocem dopiero wówczas, gdy zakończy się wypowiedź mówcy, który aktualnie przemawia.
 2. Marszałek nie pozwala na wypowiedź ad vocem po przemówieniu 4 mówcy strony propozycji ani mówcy, który zgodnie z porządkiem debaty powinien właśnie przemawiać.

 

 • 24. 1. Po zakończeniu debaty skład oceniający udaje się na naradę w celu ustalenia wyniku debaty.
 1. Po zakończeniu narady skład oceniający informuje Marszałka o ustalonym wyniku. Marszałek obwieszcza go uczestnikom oraz publiczności.
 2. Po ogłoszeniu ostatecznego wyniku Sędziowie oraz Ekspert uzasadniają wynik, przy czym muszą odnieść się do wypowiedzi każdego uczestnika.

 

Rozdział 4

Zasady oceniania

 • 25. Debatę oceniają Sędziowie i Ekspert.
 • 26. 1. Sędziowie oceniają debatę w aspekcie merytorycznym, według Karty Sędziowskiej, stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu.
 1. Sędzia nie może oceniać Drużyny z własnej szkoły, ani uczestników, z którymi pozostaje lub pozostawał w bliskiej relacji osobistej.
 • 27. Sędziowie w ramach oceny przyznają punkty małe, duże i ligowe.
 • 28. 1. Punkty małe obejmują:
 1. drużynowe – za definiowanie linii sporu, argumentację drużyny, kontrargumentację, podsumowanie debaty, spójność i aktywność oraz jakość przemówień.
 2. werdyktowe – według subiektywnego odczucia.
 3. Każdy Sędzia może jednej drużynie przyznać maksymalnie 70 punktów drużynowych. 10 punktów werdyktowych musi rozdzielić pomiędzy dwie drużyny, przy czym nie może rozdzielić ich po równo.
 • 29. Punkty duże przyznawane są według subiektywnego uznania Sędziego. Każdy Sędzia dysponuje 1 dużym punktem, który przyznaje wybranej przez siebie drużynie.
 • 30. Drużyna otrzymuje punkty ligowe w ilości:
 1. 2 pkt – za zwycięstwo,
 2. 1 pkt – za remis,
 3. 0 pkt – za porażkę.
 • 31.1. Ekspert ocenia, czy uczestnicy postępowali zgodnie z formalnymi zasadami prowadzenia debaty oksfordzkiej, według Karty Eksperckiej, stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu.
 1. Za nieprzestrzeganie zasad formalnych przez danego uczestnika, Ekspert odejmuje punkty całej jego drużynie, według tabeli punktów ujemnych zawartej w Karcie Eksperckiej.
 2. Ekspert nie może oceniać Drużyny z własnej szkoły, ani uczestników, z którymi pozostaje lub pozostawał w bliskiej relacji osobistej.

 

Rozdział 5

Odwoływanie się od wyniku

 • 32. 1. Jeżeli w ocenie Drużyny Sędziowie lub Ekspert przyznali lub odjęli punkty w sposób niewłaściwy lub niesprawiedliwy, wówczas drużyna powinna dążyć do wyjaśnienia wątpliwości podczas uzasadnienia wyniku debaty lub złożyć wniosek o odwołanie do odpoweidnich osób.
 1. Odwołanie zostaje rozpatrzone w przeciągu miesiąca od złożenia wniosku, przez ustalony skład sędziów głównych. 
 2. Decyzja sędziów głównych jest nieodwołalna. 

Rozdział 6

Statystyka

 • 33. Na potrzeby dydaktyczne Klub gromadzi za pośrednictwem Składów Oceniających i Sekretarzy dane statystyczne odejmujące:
 1. dokładny czas wypowiedzi każdego mówcy,
 2. ilość punktów indywidualnych dla każdego mówcy i każdej drużyny,
 3. ilość punktów drużynowych dla każdej drużyny,
 4. ilość punktów werdyktowych dla każdej drużyny,
 5. ilość punktów ujemnych dla każdej drużyny,
 6. ilość argumentów ad personam dla każdej drużyny,
 7. ilość zadanych pytań dla każdej drużyny,
 8. ilość zgłoszonych ad vocem dla każdej drużyny
 • 34. Za gromadzenie danych odpowiadają:
 1. Sekretarze – w zakresie czasu wypowiedzi,
 2. Sędziowie – w zakresie punktów indywidualnych, drużynowych i werdyktowych oraz ilości zgłaszanych pytań i ad vocem,
 3. Eksperci – w zakresie punktów ujemnych i argumentów ad personam.
 • 35. W razie potrzeby dane statystyczne są uzupełniane na podstawie nagrań debat.

 

Rozdział 7

Nagrody

 • 36. 1. Na koniec Turnieju przyznawane są nagrody:
 1. dla najlepszej drużyny,
 • 37. 1. Nagroda dla najlepszej drużyny jest przyznawana Drużynie, która zdobyła najwięcej punktów ligowych.
 1. Jeżeli kilka Drużyn posiada tą samą liczbę punktów ligowych, o pierwszeństwie decyduje łączna ilość dużych punktów.
 2. Jeżeli kilka Drużyn posiada tą samą liczbę punktów ligowych i dużych, o pierwszeństwie decyduje łączna ilość małych punktów.

Rozdział 8

Spotkanie podsumowujące

 • 39. Po zakończeniu Turnieju, odbywa się spotkanie podsumowujące, którego celem jest wyłonienie zwycięzców, wręczenie nagród, zapoznanie Drużyn i Opiekunów z danymi statystycznymi oraz omówienie końcowych wniosków dotyczących organizacji Turnieju.
 • 40. Klub jawnie przedstawia następujące dane:
 1. średnia długość wypowiedzi każdego mówcy w Turnieju,
 2. średnia ilość punktów indywidualnych na mówcę w Turnieju,
 3. średnia ilość pytań na debatę w Turnieju,
 4. średnia ilość ad vocem na debatę w Turnieju,
 5. średnia ilość punktów ujemnych na debatę w Turnieju,
 6. łączna ilość argumentów ad personam w Turnieju.
 • 41. Klub każdemu Opiekunowi indywidualnie przekazuje następujące dane:
 1. średnia długość wypowiedzi każdego mówcy z jego drużyny,
 2. średnia ilość punktów indywidualnych na mówcę jego drużyny,
 3. średnia ilość zgłoszonych pytań na debatę jego drużyny,
 4. łączna ilość zgłoszonych ad vocem jego drużyny,
 5. łączna ilość punktów ujemnych jego drużyny,
 6. łączna ilość argumentów ad personam jego drużyny.

 

 

Rozdział 9

Strona internetowa

 • 42. Wszelkie informacje dotyczące Turnieju będą przez Klub na bieżąco ogłaszane i aktualizowane na stronie internetowej www.klubdictorium.pl.
 • 43. Na stronie internetowej dostępne są w szczególności:
 1. niniejszy Regulamin,
 2. terminarz i tezy debat na każdy miesiąc,
 3. wyniki wszystkich debat,
 4. aktualizowana co debatę tabela Turnieju z informacjami o ilości punktów,
 5. aktualizowany co debatę ranking mówców Turnieju.

 

Rozdział 10

Postanowienia końcowe

 • 44. Niniejszy regulamin podlega zaakceptowaniu przez Opiekunów i uchwaleniu w głosowaniu jawnym większością zwykłą, przy obecności co najmniej 2/3 wszystkich Opiekunów.
 • 45. Zmiany w niniejszym regulaminie po rozpoczęciu Turnieju są dokonywane,
  jeżeli opowie się za nimi większość bezwzględna członków Drużyn i Opiekunów.