-3

Nie przestrzeganie ról przypisanych poszczególnym mówcom

Mówcy powinni ściśle przestrzegać przypisanych im ról. I tak: 1 rozpoczyna definiując tezę swojej strony i przedstawia argumenty ,2 rozwija argumentację poprzednika odnosząc się również do stanowiska oponentów, 3 przede wszystkim podważa argumentację strony przeciwnej, 4 musi podsumować całą  debatę. Każdy mówca, który nie wypełni swojej roli, otrzyma punkty ujemne na poczet całej drużyny.

-2

Przekroczenie dopuszczalnego czasu mowy

Każdy z mówców ma określony czas na swoją wypowiedź lub pytanie/informację. W sytuacji, w której czas mówcy się skończył (oznajmiony sygnałem dźwiękowym), mówca upoważniony jest tylko i wyłącznie do podziękowania za debatę. Każda inna wypowiedź nie mająca charakteru podziękowań zostanie potraktowana jako złamanie regulaminu i karana punktami ujemnymi.

-2 za każde nieprzyjęte pytanie/informację

Nie przyjęcie odpowiedniej liczby pytań

Każdy z mówców podczas swojej wypowiedzi musi przyjąć co najmniej 2 pytania/informację.

-1

Brak odpowiedniej formuły grzecznościowej

Każdy z mówców rozpoczynając swoją mowę musi wygłosić odpowiednią formułę grzecznościową, w ramach której zwróci się do Marszała, drużyny przeciwnej oraz do publiczności (np. Szanowny Panie Marszałku, drodzy oponenci, wspaniała publiczności). Brak formuły lub pominięcie któregoś z podmiotów, skutkuje punktem ujemnym. Przywitanie rozpocząć trzeba od Marszałka, natomiast kolejność powitania przeciwnika i publiczności leży w gestii mówcy.

-2

Zabieranie głosu bez pozwolenia marszałka

Bez pozwolenia/wskazania marszałka, żaden z mówców nie może prowadzić dialogu, monologu, słownej sprzeczki ze stroną przeciwną. Jeżeli mówca odezwie się mimo to otrzyma punkty ujemne na poczet całej drużyny.

-1

Nieumiejętna wypowiedź w formie pytania/informacji

Każdy z mówców podczas debaty ma prawo zgłaszać pytania/ informacje –sygnalizuje to podnosząc rękę. Muszą mieć one zwięzłą formę i być jak najbardziej konkretne (maksymalnie 2 krótkie zdania). Musi do tego uzyskać zgodę aktualnie przemawiającego mówcy. W tym wypadku wstaje, zwraca się do marszałka: „Szanowny marszałku, pytanie/informacja (w zależności od wybranej formy) i krótko mówi, następnie siada. Każda inna form, bądź niezgodność zapowiedzianej formy względem faktycznej (zapowiedziane pytanie, a wygłoszona informacja i vice versa) oznacza przyznanie punktu ujemnego.

-5

Korzystanie z urządzeń elektronicznych.

Podczas debaty surowo wzbronione jest używanie wszelkich urządzeń elektronicznych. Korzystanie z nich będzie karane punktami ujemnymi na poczet całej drużyny.

-4 do -8

AD PERSONAM

Podczas debaty niedopuszczalne jest używanie argumentów ad personam. Bezpośredni atak personalny będzie skutkował punktami minusowymi na poczet całej drużyny.